NEWS

How Long Do Dental Implant Last 1

How long do dental implants last?

02/01/2022
Dental implants are the best long-term solutions for replacing missing teeth. Unlike traditional dentures and other tooth replacement treatments, the cost of dental implants is…
nieng-rang-gay-hop-ma-va-su-that-dang-sau-4

How to fix a sunken face after braces

12/01/2022
Niềng răng gây hóp má là tình trạng hiếm gặp trong quá trình niềng. Hiện tượng này ít nhiều sẽ gây ra sự hoang mang…