1.Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại UFMG ( Universidade Federal de Minas Gerais)
  • Kinh nghiệm hơn 25 năm trong quản lý, điều hành nha khoa tại Brazil
  • Bác sĩ có công hiến tiêu biểu trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại Nha khoa Việt Hàn

2.Chuyên môn nổi bật

  • Niềng răng mắc cài
  • Bọc răng sứ và dán sứ Veneer
  • Hàm giả tháo lắp
  • Tư vấn tổng quát

3.Ngôn ngữ

  • Anh

Leave a Reply